zkiwi demo

Danh mục chính

Văn bản

Liên kết website

Phòng KH-TH

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP  

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng phòng:  BSCK I: Đỗ Minh Huệ 

+ Điện thoại:             

+ Email:      

 Phó Trưởng phòng:  DSCKI: Nguyễn Tuấn Hải

+ Điện thoại: 0941411616

+ Email: 

Tổng số nhân viên:  11

Trong đó:

 Bác sĩ: 1

Dược sỹ :1

Công nghệ thông tin : 3

 Điều dưỡng Cao đẳng: 1

 Điều dưỡng chuyển đổi : 2

Đại học khác: 3

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ  

1. Nhiệm vụ

1.1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện. 

1.2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo. 

1.3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp các trường để tổ chức thực hành cho học viên. 

1.4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện. 

1.5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của Bệnh viện. 

1.6. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới. 

1.7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của nhà nước. 

1.8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định. 

1.9. Tổ chức công tác trực toàn bệnh viện. 

1.10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. 

1.11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên. 

1.12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện. 

1.13. - Tham gia công tác chỉ đạo tuyến theo sự phân công của bệnh viện. 

2. Tổ chức

2.1. Các bộ phận

- Khám bệnh, chữa bệnh 

- Nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ 

- Chỉ đạo tuyến, Hợp tác quốc tế.

- Báo cáo, thống kê, lưu trữ, thư viện. 

2.2. Lãnh đạo

- Trưởng phòng 

- 1 Phó trưởng phòngBệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới
Địa chỉ: 178 Lê Lợi - Đức Ninh Đông - TP.Đồng Hới - Quảng Bình
Hotline: (0232).3845.319 - Email: bvdkdonghoi@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232).3845.319
Bản Quyền Thuộc Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Đồng Hới